1.Professor L. Zadə (ABŞ):

²Rafiq Əliyev öz sahəsində aparıcı alimlərdən biridir və bununla beynəlxalq nüfuz qazanmışdır.

Bizim birgə elmi diskusiyalarımızda və müzakirələrimizdə mən onun elmi nailiyyətlərini, xüsusən də hesablama intellekti və Soft Computing sahəsində dərin biliyini, problemləri duymaq qabiliyyətini daim görürəm, hiss edirəm. Onun hərtərəfliliyi qeyri-adidir. Doktor R.Əliyevin elmi fəaliyyəti onu dünya səviyyəli alimlər ilə bir sıraya qoyur. Onun elmi əsərləri tam mənası ilə görkəmli əsərlərdir.

O, fundamental nəzəriyyələr yaratmaq və onları tətbiq etmək baxımından nadir qabiliyyətə malikdir².

 

2.Professor Ronald Yager (ABŞ)

“Rafiq Əliyev Amerikadan 7 min mil uzaqlıqda yerləşən Azərbaycanda yaşasa da o, Amerikadan çox əzəmətli görünür”.

 

3.Professor V. Pedriç (Kanada):

²Rafiq Əliyev idarəetmə nəzəriyyəsi, qeyri-səlis məntiq sahə­sində məşhur alimdir, onun fundamental kitabları əldən-ələ gəzir. R.Əliyevin elmi əsərlərinin təkcə sayı deyil, həmçinin bütün dünyanın tədqiqat laboratoriyalarında əldə edilmiş fundamental elmi nəticələri böyük təəssü­rat yaradır. O, eyni zamanda beynəlxalq arenada yüksək nüfuza ma­lik konfransların proqram komitələrində iştirakı ilə də dünya elmi ictimaiyyətinə yaxşı tanışdır².    

 

4.Professor R. Elrod və professor B. Fazlollahi (ABŞ):

 ²Doktor R.Əliyev ABŞ-da öz həmkarları ilə birlikdə qeyri-səlis paylanmış intellektual sistemlər üzrə faydalı işlər görüb. Onun tədqiqatları robototexnika, optimallaşdırma, diaqnostika və s. sahələr­də geniş tətbiq olunub. Elmi nəticələri İran, Almaniya, ABŞ və başqa ölkələrdə mütəxəssislər tərəfindən geniş istifadə olunur. Biz hesab edirik ki, doktor R.Əliyev ən yüksək qiymətə layiqdir. Onun çoxsaylı əsərləri onun elmə verdiyi töhfələrin əyani sübutüdür².    

 

5.Professor S. Klaçko (Almaniya):

²Əfsuslar olsun ki, mən Azərbaycan elminin bugünkü səviyyəsi ilə tanış deyiləm. Çün­ki nə azərbaycan, nə də rus dilini bilirəm. La­kin deyə bilərəm ki, əgər Azərbaycanda tex­­ni­­ki elmlərin elmi səviy­yəsi professor R.Əliyevin işlərinin elmi səviyyəsinə uyğundursa, on­da Azərbaycan özünü istənilən inkişaf etmiş sənaye ölkəsi ilə müqa­yisə edə bilər. Mən R.Əliyevin işləri ilə 90-cı ildə beynəlxalq çox­cild­liyin baş redaktoru olarkən tanış olmuşam. 98-ci cildin müəllifi R.Əliyev idi. Mən fəxr edirəm ki, bu kitabın nəşrində iştirak et­mi­şəm və bu kitab sistem texnikası üzrə qərbdə ingilis dilin­də yazılmış Azərbaycan aliminin ilk kitabı idi. Bu kitabın çox yüksək elmi səviy­yəsi ilk dəfə olaraq Azərbaycan elminin bütün Qərb dünyası üçün vi­zit kartı oldu. O vaxta qədər Şərqdən Yaponiya, Hindis­tan və Çin alim­ləri qərbdə tanınırdı. Bu nəşrdən sonra professor R.Əliyev Ame­ri­­ka­nın, Avropanın müxtəlif nüfuzlu universitetləri tərəfindən bərabər səviyyəli professor kimi müxtəlif dünya ölkələri­nə dəvət olundu².

 

6.Professor D. Dyuba (Fransa):

²Biz professor R.Əliyevlə müxtəlif konfranslarda görüşmüşük. O, informatika, sistem təhlili elmlərində müasir yanaşmaların forma­laş­ma­sında çox fəal bir alimdir. O, beynəlxalq elmi ictimaiyyətlə öz elmi la­boratoriyasının əlaqələrinin genişləndirilməsinə xeyli əmək sərf edir.

Rafiq Əliyevin elmi nəticələri, elmi kadrlar hazırlamağı və bey­nəl­xalq konfranslar təşkil etməyi heyrətamizdir².

 

7.Professor  D. Antoni (İtaliya):

²Doktor R.Əliyevin tədqiqatları qeyri-səlis məntiqdən tutmuş süni intellektin müxtəlif aspektlərinə kimi geniş problemlər spektrini əhatə edir. O, müxtəlif Beynəlxalq konfransların sədri kimi və müx­təlif beynəlxalq jurnalların redaksiya heyətinin üzvü kimi Beynəlxalq elmi ictimaiyyətə yaxşı tanışdır. İdarəetmə sahəsində çoxölçülü adaptiv  sistemlərin qurulma üsullarını təklif etmişdir.

Doktor Rafiq Əliyev idarəetmədə yeni nəzəriyyələrin yaradıcısı­dır².

 

8.Professor İ.Kuravaki (Yaponiya):

²Doktor R.Ə.Əliyev mənə məlum olan və ABŞ, SSRİ, İran, Almaniya və s. ölkələrdə çap olunmuş 35 kitabın müəllifidir. O, xeyli sayda elmi işçilər hazırlamışdır. Onun elmi nəticələri  praktika­da geniş tətbiq olunur.

Doktor Raifq Əliyev yeni nəzəriyyələr müəllifidir və intellektu­al robotlar sahəsində yeni elmi istqamət yaratmışdır².

 

9.Professor İ. Mamdani (İngiltərə):

²Professor R.Əliyev bütün fəaliyyəti dövründə kompüter intel­lek­ti sahəsində öz tədqiqatlarını cəmləşdirən fəal və məşhur alimdir.

Bütün çoxillik tədqiqatı dövründə bu sahənin əsas problemlərinin həllində görkəmli nəticələr almışdır. Mən onu elmə sadiq, xüsusən də qeyri-səlis sistemlər və Soft Computing sahəsində fədakar alim kimi tanıyıram. Bu sahədə o, geniş ümumdünya elmi cəmiyyətinə yaxşı məlumdur və böyük sayda orijinal nəticələr almış­dır.

Raifq Əliyev öz görkəmli elmi fəaliyyəti nəticəsində öz elmi sahəsinin liderlərindən biri statusuna yüksəlmişdir².

 

10.NASA-nın idarəetmə üzrə mərkəzinin direktoru, professor M. Cəmşidi (ABŞ):

²Mən böyük məmnuniyyətlə dostum Rafiq Əliyev haqqında aşağı­da­kı sözləri demək istərdim: R. Əliyev gözəl alim, maarifçi və tədqi­qatçıdır. O, gənc nəslin inkişafı üçün, yüksək ixtisaslı kadr hazır­lamaq üçün əlindən gələni edir. Çoxlu sayda aspirantlar və doktorant­lar yetişdirmişdir. O, elə bir insandır ki, onun beyni daim axtarışlar və yeni perspektivlər əldə etməklə məşğuldur.

Professor R.Əliyev geniş mənada dövrümüzün ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. O, elmə, xüsusən qeyri-səlis məntiq, eks­pert sistemlər və qeyri-xətti idarəetmə elm sahələrinə fundamental töhfələr vermişdir.

Onun elmi nəticələri sayəsində Azərbaycan idarəetmə və Soft Computing sahəsində beynəlxalq elmi-texniki cəmiyyətin fəal üzvü olmuşdur.

Mən R.Əliyevi zəmanəmizin ən görkəmli bir alimi  kimi tanıyı­ram. R.Əliyev bir çox elm və texnologiyalar sahəsində öz ölkə­sini bey­nəlxalq hörmət və diqqət xəritəsinə çıxarmışdır².

 

11.Professor B.Qarça (ABŞ):

²Mən, professor Rafiq Əliyevlə və onun elmi fəaliyyəti ilə ABŞ-da Corciya Dövlət Universitetində tanış olmuşam, onun seminarlarında iş­­­tirak etmişəm. Onun qeyri-səlis məntiq haqqındakı elmi məruzələri də­­­rin, hərtərəfli və mənalı idi. Onunla uzun müddətli təmasda olma­ğım onun informatikanın nəzəri və praktiki problemlərini çox dərin­dən bildiyini və görkəmli elmi nəticələr aldığını göstərdi. Biz indi də onun elmə verdiyi töhfələrin təəssüratı altındayıq. Onu deyim ki, R. Əliyev nəinki görkəmli alimdir, həm də centlmen və intelegentdir².

 

12.IFSA (Beynəlxalq Qeyri-Səlis Sistemlər Cəmiyyə­ti)

      Prezidenti, professor I.rkşen (Kanada, rkiyə):

²Professor Rafiq Əliyev Soft Computing elm sahəsinin yaranmasına böyük töhfələr vermişdir. Bunların içərisində intellektual robotlar üzrə elmi istiqamətin, yeni qeyri-səlis məntiqlərin, paylanmış intel­lektual sistemlərin yaradılmasını və b. göstərmək istərdim. R.Əliyev­in elmi nəticələri robototexnika, optimallaşdırma, idarəetmə sahəsin­də geniş tətbiq olunmuşdur².

 

13.Zigen Universitetinin informasiya institutunun direktoru 

professor K.V.Bonfiq (Almaniya):

²Uzun illərdir ki, biz prof. Rafiq Əliyevlə birlikdə müxtəlif elmi layi­hələr üzərində işləyirik. Onun tərəfindən alınan elmi nəticələr ümum­dünya səviy­yəsində olmuşdur və bu barədə dünyanın aparıcı alimləri öz müsbət rəylərini vermişlər. Biz Almaniyada birgə bir neçə fundamental kitab­lar çap etdirmişik, dünyanın müxtəlif ölkələrində müasir texnologiya­lar üzrə 5 beynəlxalq elmi konfrans keçirmişik.

Prof. R.Əliyev bütün dünyada böyük elmi avtoritet kimi tanı­nır².

14.Beynəlxalq İnformasiya Akademiyasının direktoru,

doktor, professor Q.Rizzotto (İtaliya):

²Rafiq Əliyevin elmi marağı müasir idarəetmə nəzəriyyəsi, qeyri-sə­lis məntiq, neyron şə­bə­kələri, genetik alqoritmlər kimi sahələri əhatə edir. O, paylanmış intellektual sistemlər konsepsi­yasını təklif etmiş və belə sistemlərin işləmə üsullarını vermişdir.

Qeyri-səlis məntiq üzrə elmi nəticələri geniş tətbiq edilmışdır.

Professor R.Əliyev yeni elmi istiqamətin – qeyri-səlis-neyron şə­bə­kə­si əsasında intellektual robotların yaradıcısıdır. O, paylanmış in­tel­lektual sistem­lər üzrə yeni konsepsiyanın və istiqaməin müəllifidir. Onun elmi nəticələri geniş tətbiq tapmışdır².

15.Rusiya EA İnformasiya İnstitutunun direktoru,

       akademik N.A.Kuznetsov:

²Rafiq Əliyev informatika və idarəetmə sahəsində böyük alimdir. O, Rusiya, ABŞ, Alma­niya, İngiltərə, Fransa, Yaponiya və dünyanın baş­­qa ölkələrində öz elmi nəticələri ilə yaxşı tanınır. İdarəetmə və informasiya sistemləri sahəsindəki elmi nəticələrinə görə o, SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.

R.Əliyev hibrid intellektual sistemlər nəzəriyyəsinin yaradılma­sı və inkişafının əsasını qoyanlardan biridir.

R.Əliyev informatika və idarəetmə nəzəriyyəsi sahəsində elm­lər namizədləri və doktorlarının hazırlanmasına çoxlu əmək və enerji sərf etmişdir².

16.Rusiya EA-nın Akademiki N.N.Şeremetevskiy:    

²Prof. Rafiq Əliyev inteqral sistemlərdə koordinasiya nəzəriyyəsi­nin, qeyri-səlis intellektual sistemlərin nəzəri əsaslarının və qurulma üsullarının yaradıcısıdır. R.Əliyev tərəfindən informatika və idarəet­mə sahəsində nüfuzlu elmi məktəb yaradılmışdır. Rusiyada, ABŞ-da, Almaniyada, İranda, Azərbaycanda və başqa ölkələrdə çap etdirdiyi 43 kitab ona ümumdünya şöhrəti gətirmişdir².

17.Professor O. Kaynaq (Türkiyə):

²Professor Rafiq Əliyev idarəetmə sistemləri, süni intellekt, qeyri-səlis çoxluqlar, neyron şəbəkələri və genetik alqoritmlər sahəsində gördüyü işlərlə dünyada ad qazanmış bir alimdir. O, bu elm sahələri­nin dünya miqyasında yayılmasında əhəmiyyətli rol oynamış­dır.

Raifq Əliyevin rəhbərliyi ilə 1994-cü ildə Təbrizdə, 1996, 1998, 2000-ci illərdə Alma­niyada, 2001-ci ildə Antaliyada və Daşkənddə beynəlxalq konfranslar keçirilmişdir. Bu konfranslarla o, elmin dünya miqyasında yayılmasında əhəmiyyətli xidmətlər göstər­mişdir.

Nəhayət, qeyd etmək istərdim ki, R.Əliyev dünya elmində ləyaqətli yer tutur².

18.Təbriz Universite­tinin rektoru

       doktor, professor M.A.Hüsseyinpur Faizi, (İran):

²Böyük məmuniyyətlə və əminliklə qeyd edirəm ki, professor Rafiq Əliyev müasir elmdə ən görkəmli alimlərdən və beynəlxalq fiqur­lardan biridir. R.Əliyev Təbriz Universiteti ilə yaxından əməkdaşlıq etmiş, yeni fənlər tədris etmiş, İİR-də 2 kitab çap etdirmiş, Beynəl­xalq konfrans keçirmişdir. Təbriz Universitetində elmin və tədrisin təşkilində onun böyük xidmətləri əvəzedilməzdir².

19.Ukrayna EA Kibernetika institutunun direktoru,

       akademik  İ.V.Serqeyenko (Ukrayna):

²Professor Rafiq Əliyev informatika və idarəetmə nəzəriyyəsi sahə­sin­də məşhur alimdir. O, süni intellekt, Soft Computing və intel­lek­tual robotlar sahəsindəki elmi nəticələrinə görə ümumdünya alimləri tərəfindən tanınmışdır.

Onun təklif etdiyi ALI-1, ALI-2, ALI-3 qeyri-səlis məntiqləri öz nəzəri və eksperimental təsdiqini tapmış və praktikada geniş tətbiq olunur. R.Əliyev intellektual sistemlər nəzəriyyəsini xeyli inkişaf etdirmişdir.

R.Əliyev informatika və idarəetmə sahəsində nüfuzlu elmi məktəbin yaradıcısıdır².

20.Özbəkistan EA Akademikləri V.A.Kabulov, N.R.Yusubbekov:

²Özbəkistanın elmi ictimaiyyəti prof. R.Əliyevi qeyri-səlis mən­tiq, idarəetmə nəzəriyyəsi, intellektual sistemlərin yaradılması sahəsində dünya alimlərinin müsbət rəyini almış, prinsipial yeni nəticlər vermiş görkəmli alim kimi tanıyır.

R.Əliyevin müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş monoqrafiyaları dünyanın çoxsaylı ölkələrində yaxşı tanınır və istifadə olunur. Onun Özbəkistan alimləri ilə də sıx elmi əlaqələri və elmi kadrların hazırlanmasında əvəzsiz xidmətləri var².

21.İdarəetmə sistemləri institutunun direktoru, Akademik M.E.Salukvadze (Gürcüstan):

²Professor Rafiq Əliyev informatika, hesablama texnikası və süni intellekt sahəsində geniş tanınmış, dünyada öz adı və yeri olan alim­dir. Dünya elmində belə hesab edirlər ki, R.Əliyevin yaratdığı metod­lar elmi idrakı əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirmişdir.

Uzun illərdir ki, R.Əliyev Gürcüstan Akademiyasının alimləri ilə əməkdaşlıq edir və bu elm sahələrinin inkişafına yaxından kömək edir.

R.Əliyevi bir alim kimi səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən biri də onun novatorluğu, daim yeni elmi-təşkilati problemlərin qoyulması və həll edilməsidir².

 

 “Su kimi sakit və güclü” kitabından

                                                                                                    Rəfail Tağızadə